บ้านวังดินเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

http://Wangdinniaw.WordPress.com site

รายงานการพัฒนา

                 แผนงานสร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการของชุมชน
แผนงาน งบประมาณ/แหล่ง ปี(จำนวนเงิน)
(เป้าหมาย/ขนาด/ลักษณะ/ปริมาณ) ชุมชน อปท. 2555
โครงการทัศนศึกษางานวันเกษตกร  1  โครงการ   / 15,000
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังการ  ม.3  1 โครงการ /  / 150,000
โครงการจัดซื้อสมุดบันทึกบัญชีรายชื่อรายรับ-รายจ่าย  /  / 10,000
ในครัวเรื่อน  1  โครงการ      
โครงการจัดฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประกอบ  /   30,000
อาหาร  ม.3  1  โครงการ      
โครงการการตรวจสุขภาพจำนวน  1  โครงการ    / 50,000
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ำหนัก         /  / 5,000
จำนวน  1  โครง      
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มในหมู่บ้าน  1  โครงการ      / 100,000
เสริมสร้างกิจกรรมชมรมจักรยานตำบลวังยาง    / 5,000
ส่งเสริมการมีอาชีพ  เสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว     50,000
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเลี้ยงครองครัว     300,000
(ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงปลา  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ)      
โครงการพัฒนาคุณภาพของพืชผัก  พืชไร่และ     20,000
ข้าว  1  โครงการ      
จัดหาบุคลากรเพื่ออบรมให้ความรู้แก่เกษตกร    / 10,000
ในด้านการทำอาชีพเสริม  1  โครงการ      
ส่งเสิมการทำบัญชีครัวเรือน  1  โครงการ     10,000
โครงการก่อสร้างตลาดกลางชุมชน  ม.3  1  โครงการ    / 1,000,000
โครงการส่งเสริมการปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  1  โครงการ    / 100,000
จัดอบรมด้านการทำสินค้าและผลิภัณฑ์ประเภท     20,000
น้ำยาล้างจาน  เจลล้างมือ  ยาสระผม  ฯลฯ  1  โครงการ      
จัดหางบประมาณในการเตรียมซื้อวัสดุอุปกรณ์      / 50,000
ในการทำประเภทน้ำยาต่างๆ  1  โครงการ      
โครงการจัดการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มคุณภาพของงาน    / 60,000
และหาประสบการศึกษาแหล่งตลาด      
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ  ขึ้นภายในหมู่บ้าน     10,000
โครงการจัดอบรมคัดเลือกพันธุ์พืช  หมู่ 3    / 20,000
โครงการฝึกอบรม  การซ้อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก    / 20,000
โครงการจัดซื้อเครื่องอัดแกนข้าวโพด  ม.3  1  โครงการ    / 500,000
โครงการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนปุ๋ย  ม.3  1  โครงการ    / 100,000
โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะในชุมชน  ม.3  1  โครงการ    / 50,000
โครงการจัดซื้อถังขยะจำนวน  200  ใบ    / 16,000
โครงการรณงค์และสร้างจิตสำนึกในการ    / 20,000
กำจัดขยะ  1  โครงการ      
โครงการขุดลอกคลองเหมืองนายชัยเชียร์     / 200,000
ถึงนานายน้อย  1  โครงการ      
โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร  ม.3  1  โครงการ    / 1,500,000
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ  (เพื่อป้องกันและ      / 2,000,000
แก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน  1  คัน)      
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นภายในหมู่บ้านกั้นลำเหมือน    / 100,000
โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารให้  อปพร.  ม.3      / 30,000
จำนวน  1  โครง      
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุณฑ์ในการป้องกัน    / 50,000
ไฟป่า  และป้องกันสาธารณะภัย  1  โครงการ      
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงาน     35,000
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของ  อปพร.  1  โครงการ      
ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเรียบคลองชลประทาน    / 50,000
โครงการจัดซื้อเสื้อคลุมต้านภัยหนาว  1  โครงการ  /   100,000
ซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้าน  (ระบบกรองน้ำ)    / 100,000
ก่อสร้างฝายกั้นน้ำใหม่  (จากบริเวณที่ดินของนายหยวก)    / 200,000
โครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนในหมู่บ้าน  ม.3    / 300,000
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งอินเตอร์เน็ต    / 200,000
โครงการเสียงตามสาย  ม.3  1  โครงการ    / 20,000
โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย    / 20,000
และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน  อปท.  1  โครงการ      
โครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตสำนึกของเด็ก    / 10,000
และเยาวชน  เพื่อหลีกหลี่ยงจากยาเสพติด  1  โครงการ      
โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน     20,000
เพื่อนำความรู้มาพัฒนาหมู่บ้าน      
โครงการชุมชนวังยางร่วมใจ  ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย  /  / 57,000
ห่างไกลโรค  จำนวนผู้สูงอายุ  117  คน      
โครงการศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวังยาง    / 100,000
1  โครงการ      
โครงการเพื่อสวัสดิการแก่  อสม.  ม.3  1  โครงการ    / 30,000
(จำนวน  อสม.  ใหม่ 3 ราย)      
Advertisements