บ้านวังดินเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

http://Wangdinniaw.WordPress.com site

ข้อมูลเพื่อการพัฒนา

สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายใน

 • Ø จุดอ่อน

–          ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงที่ประชาชนว่างงานเป็นส่วนใหญ่อยู่ประมาณ 2-3 เดือน

–          เส้นทางคมนาคมที่นำสินค้าไปขาย ถนนเส้นวังดินเหนียว – กนองปอ ค่อนข้างลำบาก เป็นหลุมเป็นบ่อในช่วงปลายฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว

 • Ø จุดแข็ง

            พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร  และมีสินค้าที่ทำรายได้ให้กับทางหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อ  เช่น ถั่วเหลืองฟักสด ข้าวโพดข้าวเหนียว ผักชีใบเลื่อย ถั่วฝักยาว พริก และแตงกวา

สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอก

 • Ø ข้อจำกัด

บางปีก็พบกับปัญหาภัยแล้งบ้าง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบ้าง

 • Ø โอกาส

โอกาสที่หน่วยงานหรือกลุ่มบริษัทจะเข้ามาแนะนำให้ปลูกพืช ก็เริ่มจะเห็นเป้าหมายบ้างแล้ว ส่วนพ่อค้าคนกลางก็มีมากพอสมควร

 

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านจากการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน

 1. 1.      พยายามจัดหาแหล่งแหล่งงานให้มีงานทำในช่วงฤดูร้อน

 2. 2.      จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาจัดอบรมด้านอาชีพต่างๆ

 3. 3.      จัดหาตลาดกลางรับซื้อสินค้าทุกชนิด เพื่อราคาสินค้าของหมู่บ้านจะได้สูงขึ้น

 4. 4.      อยากให้มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ของหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้าน

 5. 5.      อยากได้แหล่งน้ำที่มีน้ำใช้พอในการเกษตรตลอดปี

วิธีการสร้างรายได้ของหมู่บ้าน

 1. 1.      จัดหาพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี เพื่อจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

 2. 2.      ปลูกเองขายเอง

 3. 3.      แปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร

Advertisements