บ้านวังดินเหนียว หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

http://Wangdinniaw.WordPress.com site

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติหมู่บ้าน

          หมู่บ้านวังดินเหนียว เดิมเรียกว่า มาบปรางหวานหรือ คุ้งตะเข้ มีประชากรเข้ามาอยู่อาศัย เมื่อปี พ.ศ.2500 และตั้งชื่อเป็นบ้านวังดินเหนียว เมื่อปี พ.ศ.2509 ขึ้นกับตำบล บ้านมุง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งขณะนั้นขึ้นอยู่กับ ตำบลไทรย้อย และต่อมาได้แยกไปขึ้นกับตำบล วังโพรง และปัจจุบันได้ขึ้นเป็น ตำบล วังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 คณะบุคคลที่ก่อตั้งบ้านวังดินเหนียวมีบุคคลสำคัญ ดังนี้

1.      นายลาน  อินแนน

2.      นายมูล    กึนสี

3.      นายคูณ   จันทะนา

             บ้านวังดินเหนียวได้สร้างสำนักสงฆ์ โดยหลวงพ่อใจ  เขียวเรือง เมื่อประมาณปี พ.ศ.2512

และโรงเรียนสร้างเมื่อปี พ.ศ.2514

             ประชากรส่วนใหญ่ได้อพยพย้ายมาจาก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จุดประสงค์เพื่อมาประกอบอาชีพทางการเกษตร

             อาชีพหลักส่วนใหญ่ของชาวบ้าน คือ การทำนา

             อาชีพรอง คือ การทำสวน เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลืองฝักสด ผักชี เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย

ที่ตั้ง(แสดงที่ตั้งและระยะทางจากอำเภอ)

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  บ้านขาดิน หมู่ ๕ ตำบลไทรย้อย,บ้านหนองชาละวัน หมู่ ๔

          ทิศใต้             ติดต่อกับ  บ้านวังกระทะ หมู่ 8 ตำบลวังโพรง

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  บ้านวังยางใต้  หมู่ 7 ตำบลวังยาง

          ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  บ้านหนองปอ  หมู่ 15 ตำบลไทรย้อย

ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน

          เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำอาชีพเกษตรกรรม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

 

จำนวนพื้นที่ของหมู่บ้าน ทั้งหมด จำนวน 10,615 ไร่ แยกเป็น

 

  • พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) จำนวน  9,851 ไร่
  • พื้นที่อยู่อาศัย                                      จำนวน     256 ไร่
  • พื้นที่สาธารณะ                                     จำนวน       80 ไร่
  • พื้นที่อื่นๆ(ระบุ)                                     จำนวน     227 ไร่

– พื้นที่ป่าไม้                                           จำนวน       281 ไร่

– พื้นที่ที่เป็นไม้ผล                                   จำนวน       117 ไร่

– พื้นที่ที่เป็นพืชดอก                                จำนวน       219 ไร่

** เอกสารสิทธิ์ที่ดินส่วนใหญ่ เป็นประเภท ไม่มีเอกสารสิทธิ์

จำนวนครัวเรือน และประชากร

  • ·        จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด 225 ครัวเรือน
  • ·        จำนวนประชากร ทั้งหมด 901 คน แยกเป็น

ชาย  454 คน

หญิง 447 คน

 

 

                                    

โฆษณา